Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat

A www.pandoo.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) adatkezelőként az Nők Világa Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és tartja fenn. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett lépésekről, valamint a Weboldalra látogatók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató a Weboldal működtetése során a Weboldalon regisztrálók, illetve azon vásárlók (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.

 1. A Szolgáltató mint adatkezelő adatai

A Szolgáltató adatai:

Cégneve: Nők Világa Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye és postai címe: 2083 Solymár, Hold utca 3606/9.

Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 20 981 2853

Szolgáltató e-mail címe:

 1. Az adatkezelés célja összefoglalóan

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama az egyes kezelt adatok körében

3.1. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés háttere az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.), és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései. Az adatkezelés jogalapja az Elkertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdései, valamint a Szolgáltatót terhelő, Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. Szolgáltató a számlázással összefüggésben a nem természetes személy Érintett adószámát az Érintett hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés célja: Termékek megvásárlására, igénybe vételére irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: Név, szállítási és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a szerződésből eredő kötelezettségek és jogosultságok (érvényesíthetősége) megszűnéséig kezeli azzal, hogy a szerződés létrejöttének elmaradása esetén a Szolgáltató az adatokat késedelem nélkül törli. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

3.2. Az áruszállítással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés háttere az Infotv. rendelkezései. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Érintett igényéhez alkalmazkodva futárszolgálat közreműködésével kiszállítsuk az Érintett számára. Az Érintett által megadott elérhetőségeken (e-mailen, illetve telefonon) a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató szerződéses partnere a szállítás teljesítése érdekében az Érintettet megkeresheti vagy a szállítással kapcsolatos információkról tájékoztathatja.

A kezelt adatok köre: Név, szállítási és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

3.3. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés háttere az Infotv., az Elkertv. és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.). Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával, az Elkertv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a Szolgáltató legfrissebb ajánlatairól, akcióiról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak a Szolgáltató, hanem más vállalkozások reklámjait is megtalálhatóak, azonban számukra az Érintett személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Szolgáltató mindaddig kezeli az Érintett hírlevélre történő feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy erre irányuló szándékát a fenti elérhetőségek valamelyikén nem jelzi a Szolgáltató részére. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

3.4. Cookiek (sütik) használata

Szolgáltató a Weboldal látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit Weboldalunk az Érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a Weboldal használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A Weboldal használatával, valamint az „Elfogadom” feliratú gombra kattintással Érintett elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A cookie-k jogszabályi alapja: Az adatkezelés hátterét az Infotv. és az Elkertv. rendelkezései, valamint az Európai Unió előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása.

A Weboldal által használt cookie-k főbb jellemzői:

Weboldalunkon kétféle cookie-t használunk: átmeneti (session) cookie-t és állandó (persistent) cookie-t. Előbbi cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal egyes funkciói és egyes alkalmazások hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. Állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. A tárolás időtartama az Érintett internet-böngészőjének beállításaitól függ. Az állandó cookie-k fő célja a Weboldal látogatóinak felismerése, annak érdekében, hogy a Szolgáltató web szervere az Érintettek számára egy, az ő szükségleteiknek leginkább megfelelő személyre szabott Weboldalt kínálhasson. Ezen kívül a Szolgáltató az állandó cookie-k által gyűjtött adatokat piackutatásra, reklámcélokra, marketingre és egyéb értékesítést ösztönző aktivitásokra is használja.

Az általunk használt cookie-k:

Google analytics

Search Console

Remarketing kód

Munkamenet (session) cookie-k

3.5. További adatkezelések

Amennyiben a Szolgáltató további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges feltételeiről (adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 1. Adatbiztonság

A megadott személyes adatokhoz kizárólag a Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az adatok továbbítására csak az Érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján kerülhet sor.

A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése és az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. futárszolgálat, könyvelő, rendszergazda) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók:

 • Csomagpont Logisztikai Kft. 1067 Budapest, Szondi u 15. (cg:01-09-340159) – futárszolgálat
 • V-Klári 21 Könyvelő és Bérszámfejtő Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 13-09-134253, székhely: 2083 Solymár, Erdő utca 12.) – könyvelés
 • Weboldal szolgáltató:
 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett a Szolgáltatótól bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésére vonatkozóan. Az Érintett kérelmére a Szolgáltató ad tájékoztatást az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás a Szolgáltató fenti elérhetőségein keresztül kérhető. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban köteles megadni a tájékoztatást. Az adott évben az adatkörre első alkalommal kért tájékoztatás ingyenes.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az Érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Szolgáltatónak a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Szolgáltató az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti és az Érintett kérése megtagadásának indokaival nem ért egyet, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve a bírósághoz fordulhat. Az Érintett bírósághoz fordulhat továbbá, amennyiben a Szolgáltató a személyes adatok kezelése elleni tiltakozása kapcsán hozott döntésével, intézkedéseivel nem ért egyet. A bírósági perben a Szolgáltató köteles bizonyítani, hogy adatkezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2017. december 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A tájékoztató módosításai a Weboldalon való közzétételkor lépnek hatályba.

Felhívjuk a figyelmét, hogy mindazon esetekben, amikor az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett hozzájáruló nyilatkozatát csak személyesen teheti meg. Szolgáltató kizárja a felelősségét azokban az esetekben, amikor más személy adataira vonatkozóan adnak a kezelésükhöz való hozzájárulást.

A Weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást), amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

A www.pandoo.hu, valamint annak tartalma Weboldal szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem megengedett.

Szolgáltató a Weboldallal összefüggésben történő adatkezelését – a jogszabályi rendelkezések által előírt terjedelemben – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135489/2017. (hírlevél küldése céljából történő adatkezelés).

0