Részvételi- és Játékszabályzat

1. A Nők Világa Kft. (2083 Solymár Hold u 3606/9. hrsz Továbbiakban :Szervező) által szervezett nyereményjátékban továbbiakban (Játék)

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele az 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a Promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása, illetve,aki nem esik a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

2. A Játékban való részvételhez 3 dolog szükséges:

Kövesd a  Bambusztermékek-Pandoo  Facebook oldalát https://www.facebook.com/pandoobambusztermekek ,

és a Schüssler Natur Cosmedics oldalát: https://www.facebook.com/schusslernaturkozmetikumok

Választ adni a következőre: Te melyiket választanád, és miért?

  1. Pandoo bambusz fogkefe és Schüssler fehérítő aktív szenes fogkrém 
  2. Pandoo arctisztító kendő és Schüssler arcmaszk rózsaszín agyaggal
  3. Pandoo arctisztító korong és Schüssler Micellás arctisztító korong
A játék promóciója az Instagram oldalon is promotálva lesz https://www.instagram.com/bambusztermekek_pandoo/
illetve a Schüssler Natur Cosmedics oldalán is promotálva lesz. https://www.facebook.com/schusslernaturkozmetikumok

3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4. A játék időtartama: 2021.06.03-2021.06.06-ig
Sorsolás dátuma: 2021.06.07

5. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett hozzászólásért.

A Játékban 3  nyereményt sorsolunk ki:

  1. Pandoo bambusz fogkefe és Schüssler fehérítő aktív szenes fogkrém 
  2. Pandoo arctisztító kendő és Schüssler arcmaszk rózsaszín agyaggal
  3. Pandoo arctisztító korong és Schüssler Micellás arctisztító korong

A Szervező az ajándékok nyerteseinek a nevét közzétesszük a https://www.facebook.com/pandoobambusztermekek  , illetve a https://www.facebook.com/schusslernaturkozmetikumok  weboldalon a játékszabályzatban közzéteszi. Az ajándék nyertesét a Facebook oldalunkon megjelelöléssel értesítjük, erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és posta címét.

A Szervező a nyereményt postai úton juttatja el a nyerteshez, díjmentesen.

A Szervező a nyereménysorsolásokon a nyertesek mellett egy tartalék nyertest sorsol. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után 7 napon belül nem válaszol.

5. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének költségei) a Játékost terhelik.

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

10. Adatkezelés

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

1. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

2. A hozzájáruló nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3. Az adatkezelés célja: marketing célú adatkezelés, az Érintett számára az Adatkezelő, valamint partnerei adatkezeléssel érintett elérhetőségeire ajánlatait tartalmazó üzenetek, hírlevelek, EDM-ek küldése.

4. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

5. Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)

6. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

7. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a hozzájáruló nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

8. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. A sorsolás sorsolószoftver segítségével zajlik le.

0